Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 8 декември 2017 г. — ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Дело C-690/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Ищец: ÖKO-Test Verlag GmbH

Ответник: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Преюдициални въпроси

Налице ли е неправомерно използване на индивидуална марка по смисъла на член 9, параграф 1, второ изречение, буква б) от Регламента за марката на Общността1 /Регламента за марката на Съюза2 или на член 5, параграф 1, второ изречение, буква a) от Директива 2008/953 , когато:

‒ индивидуалната марка е поставена върху стока, за която индивидуалната марка не е защитена,

‒ в търговския оборот поставянето на индивидуалната марка от трето лице се възприема като така наречен знак за изпитване, тоест в смисъл, че стоката е произведена и пусната в обращение от трето лице, което не се намира под контрола на притежателя на марката, но притежателят на марката е изпитал тази стока за определени качества и въз основа на това е посочил в знака за изпитване определен резултат като оценка,

‒ и индивидуалната марка е регистрирана по-конкретно за „информиране и консултиране на потребителите при избора на стоки и услуги, по-специално чрез използване на резултати от изпитвания и изследвания, както и чрез оценки за качеството“?

Ако Съдът отговори отрицателно на първия въпрос:

Налице ли е неправомерно използване по смисъла на член 9, параграф 1, второ изречение, буква в) от Регламента за марката на Общността и на член 5, параграф 2 от Директива 2008/95, ако:

‒ индивидуалната марка е известна само като описания в точка 1 знак за изпитване, и

‒ индивидуалната марка се използва от трето лице като знак за изпитване?

____________

1 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

2 Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

3 Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).