Language of document :

Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-51/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: N. Gossement a B.-R. Killmann, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozhodl, že Rakouská republika tím, že na odměnu získanou autorem originálu uměleckého díla v rámci uplatnění práva na opětný prodej uplatňuje daň z přidané hodnoty, nesplnila povinnosti, které jí plynou z článku 2 směrnice o DPH,

uložil Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně následující žalobní důvody:

Rakousko podrobuje dani z přidané hodnoty odměnu získanou autorem originálu výtvarného dílo nebo plastiky při jeho prodeji v rámci práva na opětný prodej zavedeného v Rakousku v rámci provádění směrnice 2001/84 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla1 . Tím Rakousko porušuje článek 2 směrnice o DPH.

V rámci práva na opětný prodej nevzniká žádný vztah založený na výměně služeb mezi autorem a stranou povinnou k platbě. Podíl z výtěžku, který má být uhrazen autorovi v souvislosti s právem na opětný prodej, je stanoven zákonem a je koncipován tak, že prodejce – nebo jakákoliv jiná osoba, která je stranou prodeje – je povinen autorovi zaplatit odměnu, aniž by mu však tento poskytl jakékoliv plnění. To totiž autor uskutečnil již před dalším prodejem, když poprvé umístil svůj originál uměleckého díla na trh.

Odměna plynoucí z práva na opětný prodej, na niž má autor nárok, není protihodnotou jakéhokoliv plnění autora, ale je odvozena pouze z ceny dalšího prodeje, na jejíž výši nemá autor žádný vliv. Na odměnu má autor nárok, aniž by musel, by dokonce mohl, poskytnout nějaké plnění, ať již ve formě povinnosti konat, nebo zdržet se konání. Na základě toho odměna z titulu práva na opětný prodej nepředstavuje platbu za dodání zboží nebo poskytnutí služby ve smyslu článku 2 směrnice o DPH.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (Úř. věst. 2001, L 272, s. 32).