Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. decembra 2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski

(vec C-681/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Sascha Ledowski

Prejudiciálne otázky

Súdnemu dvoru Európskej únie sa podľa článku 267 ZFEÚ podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania o otázkach týkajúcich sa výkladu článku 16 písm. e) a – prípadne – článku 6 ods. 1 písm. k) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES1 v tomto znení:

Má sa článok 16 písm. e) smernice o právach spotrebiteľov vykladať v tom zmysle, že k tam menovaným tovarom, ktoré z dôvodov ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť, patrí tiež tovar (ako napríklad matrace), ktorý pri určenom spôsobe používania môže prísť priamo do kontaktu s ľudským telom, ale vhodnými (čistiacimi) opatreniami obchodníka môže byť znova vhodný na predaj?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Aké podmienky musí spĺňať obal tovaru, aby bolo možné hovoriť o zapečatení v zmysle článku 16 písm. e) smernice o právach spotrebiteľov?

a

Majú byť informácie podľa článku 6 ods. 1 písm. k) smernice o právach spotrebiteľov, ktoré má obchodník poskytnúť predtým, ako sa zmluva stane záväznou, sprostredkované tým spôsobom, že spotrebiteľ je konkrétnym odkazom na kupovaný predmet (tu: matrac) a príslušné zapečatenie tovaru upozornený na to, že po rozpečatení stráca právo na odstúpenie od zmluvy?

____________

1 Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64.