Language of document :

2018 m. sausio 19 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant

(Byla C-37/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vueling Airlines SA

Atsakovas: Jean-Luc Poignant

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. Sprendime A-Rosa Flussschiff (C-620/15, EU:C:2017:309) <...> pateiktas Reglamento (EEB) Nr. 1408/711 , iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu (EB) Nr. 118/972 , iš dalies pakeisto Europos Parlamento ir Tarybos 2005 m. balandžio 13 d. Reglamentu (EB) Nr. 647/20053 , 14 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimas taikytinas ginčui dėl teisės pažeidimo nedeklaruojant darbo, kai E 101 formos pažymos buvo išduotos remiantis 1972 m. kovo 21 d. Reglamento (EB) Nr. 574/724 , nustatančio Reglamento Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, 14 straipsnio 1 dalies a punktu, atsižvelgiant į jo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, nors nagrinėjamai padėčiai turėjo būti taikomos jo 14 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio nuostatos, skirtos darbuotojams, dirbantiems valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra ir kurioje oro transporto bendrovė, įsteigta kitoje valstybėje narėje, turi filialą, ir vien skaitant E 101 formos pažymą, kurioje pateikiama nuoroda į oro uostą kaip samdomo darbuotojo darbo vietą ir į oro transporto bendrovę kaip darbdavį, buvo galima daryti išvadą, kad pažyma buvo gauta nesąžiningu būdu?

2.    Jeigu taip yra, ar Europos Sąjungos teisės viršenybės principas turi būti aiškinamas kaip prieštaraujantis tam, kad nacionalinis teismas, kurio sprendimai baudžiamosiose bylose pagal nacionalinę teisę turi res judicata galią civilinėms byloms, gali daryti išvadas iš priimto baudžiamojo teismo sprendimo, kuris yra nesuderinamas su Europos Sąjungos teisės nuostatomis, ir pagal civilinės teisės nuostatas priteisti iš darbdavio žalos atlyginimą darbuotojui vien dėl darbdavio priimto apkaltinamojo nuosprendžio už nedeklaruotą darbą?

____________

1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

2 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 118/97 iš dalies keičiantis ir atnaujinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (OL L 28, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 3).

3 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 647/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (OL L 117, p. 1).

4 1972 m. kovo 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 83).