Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 19 ianuarie 2018 – Vueling Airlines SA/Jean-Luc Poignant

(Cauza C-37/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vueling Airlines SA

Pârât: Jean-Luc Poignant

Întrebările preliminare

1)    Interpretarea dată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Hotărârea A-Rosa Flussschiff, C-620/15, articolului 14 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1408/711 , în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/972 , astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 647/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 20053 , se aplică unui litigiu având ca obiect infracțiunea de muncă disimulată în care certificatele E 101 au fost eliberate în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a), în aplicarea articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul nr 574/72/CE al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr 1408/714 , deși situația respectivă intra sub incidența articolului 14 alineatul (2) litera (a) punctul (i) pentru salariații care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului membru ai cărui resortisanți sunt și pe care întreprinderea de transport aerian stabilită într-un alt stat membru are o sucursală, iar simpla lectură a certificatului E 101 care menționează un aeroport ca loc de desfășurare a activității unui salariat și o întreprindere aeriană ca angajator ar permite să se deducă faptul că acesta a fost obținut în mod fraudulos?

2)    În caz afirmativ, principiul supremației dreptului Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune ca o instanță națională, pentru care, în aplicarea dreptului său intern, autoritatea de lucru judecat din penal este obligatorie pentru instanța civilă, procedează în conformitate cu o decizie a unei instanțe penale pronunțate într-un mod incompatibil cu normele dreptului Uniunii Europene prin obligarea în civil a unui angajator la plata de daune interese către un salariat exclusiv în temeiul condamnării penale a acelui angajator pentru muncă disimulată?

____________

1     Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 26).

2     Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996 de modificare și actualizare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 de aplicare a regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 (JO L 28, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 4, p. 35).

3     Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii nesalariați și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 (JO L 117, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 211).

4     Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (JO L 74, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 74).