Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii

(Sprawa C-76/18)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy)

Strona przeciwna: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

Strona pozwana wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE1 , a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, strona przeciwna uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

nałożenie na stronę przeciwną, zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE, dziennej okresowej kary pieniężnej w wysokości 42 377 EUR ze względu na uchybienie obowiązkowi poinformowania o środkach podjętych w celu transpozycji;

obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 106 ust. 1 dyrektywy 2014/25/EU państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów krajowych niezbędnych do dostosowania ich prawa krajowego do zobowiązań wynikających z tej dyrektywy najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016 r. Ponieważ Republika Austrii nie ustanowiła przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do transpozycji tej dyrektywy, względnie nie powiadomiła o nich Komisji, Komisja postanowiła wnieść skargę do Trybunału.

W skardze Komisja wniosła o nałożenie na Republikę Austrii dziennej okresowej kary pieniężnej w wysokości 42 377 EUR. Wysokość okresowej kary pieniężnej została obliczona przy uwzględnieniu wagi i czasu trwania naruszenia oraz odstraszającego skutku według kryterium zdolności finansowej tego państwa członkowskiego.

____________

1 Dz.U. 2014, L 94, s. 243.