Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Австрия), постъпило на 21 декември 2017 г. — Ahmad Shah Ayubi

(Дело C-713/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ahmad Shah Ayubi

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Преюдициални въпроси

Следва ли член 29 от Директива 2011/95/ЕС1 , с който се установява задължението за държавите членки да предоставят на лицата с признато право международна закрила необходимото социално подпомагане (в държавата членка, където е предоставяна тази закрила), каквото получават собствените им граждани, да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба изпълнява развитите в практиката на Съда на Европейския съюз критерии за пряка приложимост?

Следва ли член 29 от Директива 2011/95/ЕС да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба, с която социалното подпомагане под формата на помощи за гарантиране на необходимия социален минимум, се предоставят в пълен размер, тоест в същата степен, както и на гражданите на съответната държава членка, единствено на лицата с право на убежище, на които е издадено разрешение за постоянно пребиваване, но се намалява размерът на социалните помощи за гарантиране на необходимия социален минимум на лицата с право на убежище, на които е признато право на временно пребиваване, като с оглед на обхвата на социалното подпомагане по този начин тези лица се приравняват на лица с право на субсидиарна закрила?

____________

1     Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 2011 г., стр. 9).