Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 21. prosince 2017 – Ahmad Shah Ayubi

(Věc C-713/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: Ahmad Shah Ayubi

Dotčený orgán: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Předběžné otázky

Musí být článek 29 směrnice 2011/95/EU1 , který zakládá povinnost členského státu poskytovat osobám požívajícím mezinárodní ochrany (v členském státě, který tuto ochranu přiznal) stejnou nezbytnou sociální péči, jaká je poskytována státním příslušníkům tohoto členského státu, vykládán v tom smyslu, že splňuje kritéria přímé použitelnosti, která ve své judikatuře vytvořil Soudní dvůr Evropské unie?

Musí být článek 29 směrnice 2011/95/EU vykládán v tom smyslu, že brání ustanovení vnitrostátního práva, které pouze osobám s trvalým pobytem, které mají právo na azyl, přiznává sociální péči formou minimálního, z potřeb vycházejícího zajištění v plné výši a tedy ve stejném rozsahu, jako státním příslušníkům tohoto členského státu, avšak stanoví krácení dávek sociální péče z minimálního, z potřeb vycházejícího zajištění pro ty osoby, které mají právo na azyl, a kterým byl udělen pouze pobyt na dobu určitou, a tyto osoby tím, pokud jde o výši sociální podpory, staví na roveň osob, které mají nárok na doplňkovou ochranu?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. 2011, L 337, s. 9).