Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Österrike) den 21 december 2017 – Ahmad Shah Ayubi

(Mål C-713/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parter i det nationella målet

Klagande: Ahmad Shah Ayubi

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Tolkningsfrågor

Ska artikel 29 i direktiv 2011/95/EU1 – där det föreskrivs att en medlemsstat är skyldig att se till att personer som beviljats internationellt skydd (i den medlemsstat som har beviljat sådant skydd) får samma nödvändiga sociala stöd som det som tillhandahålls medborgare i den medlemsstaten – tolkas så, att denna bestämmelse uppfyller de kriterier för direkt effekt som EU-domstolen har slagit fast i sin rättspraxis?

Ska artikel 29 i direktiv 2011/95/EU tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken endast asylberättigade med permanent uppehållstillstånd beviljas socialt stöd från det behovsbaserade minimistödet fullt ut, och därmed i samma omfattning som medlemsstatens egna medborgare, men som innebär att de sociala förmånerna från det behovsbaserade minimistödet minskas för asylberättigade som endast har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, vilka därmed likställs med subsidiärt skyddsbehövande vad gäller nivån av socialt stöd?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).