Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 19 февруари 2018 г. — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Дело C-129/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: SM

Ответник: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Встъпили страни: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) и Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Преюдициални въпроси

Може ли дете, което е поставено под настойничеството на гражданин или граждани на Съюза при условията на „kafala“ или друг еквивалентен режим, предвиден в правото на неговата страна на произход, да се счита за „пряк наследник“ по смисъла на член 2, точка 2, буква в) от Директива 2004/38?1 ?

Могат ли други разпоредби от Директивата, и по-специално членове 27 и 35 да се тълкуват така, че да се откаже влизането на такива деца, ако са жертви на експлоатация, злоупотреба или трафик или са изложени на такъв риск?

Има ли право държава членка да изследва, преди да признае дете, което не е кръвен роднина на гражданин на държава от ЕИП, за пряк наследник по смисъла на член 2, точка 2, буква в), дали в процедурата за поставяне на детето под настойничеството или попечителството на този гражданин на държава от ЕИП са били зачетени висшите интереси на това дете?

____________

1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ 2004, L 158, p. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).