Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2018. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – SM protiv Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(predmet C-129/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: SM

Druga stranka u postupku: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenijenti: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) i Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Prethodna pitanja

Je li „izravni potomak” u smislu članka 2. točke 2. podtočke (c) Direktive 2004/381 dijete koje je pod trajnim zakonskim skrbništvom građanina ili građana Unije na temelju „kefalaha” ili po drugoj jednakovrijednoj osnovi propisanoj pravom njegove zemlje podrijetla?

Može li se druge odredbe u Direktivi, a osobito članke 27. i 35., tumačiti na način da se takvoj djeci uskraćuje ulazak ako su žrtve iskorištavanja, zlostavljanja ili trgovine ljudima ili se nalaze u opasnosti od toga?

Smije li država članica, prije nego što dijete, koje nije biološki potomak građanina EGP-a, prizna kao izravnog potomka na temelju članka 2. točke 2. podtočke (c), istraživati jesu li u postupcima za stavljanje djeteta pod skrbništvo ili starateljstvo tog građanina EGP-a dovoljno uzeti u obzir najbolji interesi tog djeteta?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.; ispravak SL 2016., L 87, str. 36.)