Language of document :

2018 m. vasario 19 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Byla C-129/18)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: SM

Kita kasacinio proceso šalis: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Įstojusios į bylą šalys: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) ir Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar vaikas, už kurio nuolatinę teisinę globą atsakingas Sąjungos pilietis arba piliečiai, ir kuriam taikoma „kefalah“ ar kokia nors lygiavertė sistema, nustatyta jo arba jos kilmės šalyje, yra „tiesioginis palikuonis“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/381 2 straipsnio 2 dalies c punktą?

2.    Ar kitas direktyvos nuostatas ir visų pirma 27 ir 35 straipsnių nuostatas galima aiškinti taip, kad pagal jas neleidžiama tokiems vaikams įvažiuoti į šalį, jeigu jie yra išnaudojami arba tapę prekybos žmonėmis aukomis arba kyla tokia grėsmė?

3.    Ar tam, kad vaiką, kuris nėra EEE piliečio biologinis palikuonis, pripažintų tiesioginiu palikuoniu pagal 2 straipsnio 2 dalies c punktą, valstybė narė turi teisę kelti klausimą, ar vaiko globos paskyrimo EEE piliečiui procedūros užtikrino, kad būtų pakankamai atsižvelgta į to vaiko interesus?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).