Language of document : ECLI:EU:T:2017:918

Решение на Общия съд (шести състав) от 14 декември 2017 г. — Consejo Regulador „Torta del Casar“/EUIPO — Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Дело T828/16)

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ — Закрила на наименованието за произход „Torta del Casar“ — Относително основание за отказ — Член 2, параграф 2, член 3, параграф 1 и член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006 — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

1.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Условия — Преценка с оглед на критериите, определени от националното право, уреждащо посочения знак

(член 8, параграф 4 и член 41, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 18 и 19)

2.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Географски указания и наименования за произход

(членове 13 и 14 от Регламент № 2081/92 на Съвета; член 142 от Регламент № 40/94 на Съвета)

(вж. т. 24)

3.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Географски указания и наименования за произход — Използване в марка на родов елемент от наименование за произход, състоящо се от няколко елемента — Допустимост — Преценка на родовия характер на елемента — Компетентност на Службата

(член 13, параграф 1, втора алинея от Регламент № 2081/92 на Съвета)

(вж. т. 25—27)

4.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Географски указания и наименования за произход — Преценка на родовия характер на елемент от защитено наименование за произход — Фактори, които трябва да се вземат предвид — Задължения на Службата

(член 13, параграф 1, втора алинея от Регламент № 2081/92 на Съвета)

(вж. т. 28 и 29)

5.      Селско стопанство — Еднаква правна уредба — Закрила на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни — Регламент № 2081/92 — Закрила на регистрираните наименования — Граници — Съставни наименования, съдържащи родови елементи

(член 3 и член 13, параграф 1, втора алинея от Регламент № 2081/92 на Съвета)

(вж. т. 30—35)

6.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Фигуративна марка „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ — Наименование за произход „Torta del Casar“

(член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 37—52 и 63—66)

7.      Селско стопанство — Еднаква правна уредба — Закрила на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни — Регламент № 510/2006 — Пресъздаване на регистрирано наименование — Понятие

(член 13, параграф 1, първа алинея, буква б) от Регламент № 510/2006 на Съвета)

(вж. т. 57—62)

8.      Марка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Възможност за Общия съд да измени обжалваното решение — Граници

(член 65, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 69)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 26 септември 2016 г. (преписка R 2573/2014‑4), постановено в производство по възражение със страни Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ и Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 26 септември 2016 г. (преписка R 2573/2014‑4).

2)

Осъжда EUIPO да понесе направените от нея съдебни разноски, както и тези на Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“.