Language of document : ECLI:EU:T:2017:918

Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 14 grudnia 2017 r. – Consejo Regulador „Torta del Casar” / EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(sprawa T828/16)

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Ochrona nazwy pochodzenia „Torta del Casar” – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 2 ust. 3, art. 3 ust. 1 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Przesłanki – Ocena w świetle kryteriów ustanowionych przez prawo krajowe, któremu podlega oznaczenie, na które się powołano

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 41 ust. 1 lit. c)]

(zob. pkt 18, 19)

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia

(rozporządzenie Rady nr 2081/92, art. 13, 14; rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 142)

(zob. pkt 24)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia – Użycie w znaku towarowym elementu rodzajowego zawartego w złożonej z kilku elementów nazwie pochodzenia – Dopuszczalność – Ocena charakteru rodzajowego tego elementu – Właściwość Urzędu

(rozporządzenie Rady nr 2081/92, art. 13 ust. 1 akapit drugi)

(zob. pkt 25–27)

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia – Ocena charakteru rodzajowego elementu zawartego w chronionej nazwie pochodzenia – Czynniki, jakie należy uwzględnić – Obowiązki Urzędu

(rozporządzenie Rady nr 2081/92, art. 13 ust. 1 akapit drugi)

(zob. pkt 28, 29)

5.      Rolnictwo – Jednolite ustawodawstwo – Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych – Rozporządzenie nr 2081/92 – Ochrona zarejestrowanych nazw – Granice – Nazwy złożone zawierające elementy rodzajowe

(rozporządzenie Rady nr 2081/92, art. 3, art. 13 ust. 1, akapit drugi)

(zob. pkt 30–35)

6.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym – Graficzny znak towarowy QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Nazwa pochodzenia Torta del Casar

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4)

(zob. pkt 37–52, 63–66)

7.      Rolnictwo – Jednolite ustawodawstwo – Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych – Rozporządzenie nr 510/2006 – Aluzja do zarejestrowanej nazwy – Pojęcie

[rozporządzenie Rady nr 510/2006, art. 13 ust. 1 akapit pierwszy lit b)]

(zob. pkt 57–62)

8.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Uprawnienie Sądu do zmiany zaskarżonej decyzji – Granice

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 3)

(zob. pkt 69)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 września 2016 r. (sprawa R 2573/2014‑4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar” a Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena”.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 26 września 2016 r. (sprawa R 2573/2014‑4).

2)

EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar”.