Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Bari (Италия), постъпило на 19 януари 2018 г. — Наказателно производство срещу Massimo Gambino и Shpetim Hyka

(Дело C-38/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Bari

Страни в главното производство

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 16, член 18 и член 20, буква б) от Директива 2012/29/ЕС1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат пострадалото лице да бъде разпитано отново пред променен съдебен състав, когато съгласно член 511, втора алинея във връзка с член 525, втора алинея от Наказателно-процесуалния кодекс (така както са тълкувани последователно в практиката на върховните съдилища) една от страните по делото е отказала да даде съгласие за прочитане на протоколите от показанията, дадени преди това от същото пострадало лице по същото дело пред друг съдебен състав при спазване на принципа на състезателност?

____________

1     Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ L 315, стр. 57).