Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Bari (Italia) on esittänyt 19.1.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Massimo Gambino ja Shpetim Hyka

(asia C-38/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Bari

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

Massimo Gambino ja Shpetim Hyka

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2012/29/EU1 16 ja 18 artiklaa ja 20 artiklan b kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että uhria on uudelleen kuultava muutetussa kokoonpanossa toimivan tuomioistuimen edessä, kun joku oikeudenkäynnin osapuolista kieltäytyy Italian rikosprosessilain 511 §:n 2 momentin ja 525 §:n 2 momentin perusteella (sellaisina kuin niitä on vakiintuneesti tulkittu Corte di Cassazionen oikeuskäytännössä) antamasta suostumusta siihen, että saman uhrin aiemmin kontradiktorisesti samassa asiassa eri tuomarille tai tuomarikollegiolle antamista lausunnoista laaditut pöytäkirjat luetaan?

____________

1 Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25.10.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU (EUVL 2012, L 315, s. 57).