Language of document :

2018 m. sausio 19 d. Tribunale di Bari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Massimo Gambino ir Shpetim Hyka

(Byla C-38/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Bari

Kaltinamieji

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2012/29/ES1 16 ir 18 straipsniai bei 20 straipsnio b punktas turėtų būti aiškinami taip, kad, pasikeitus bylą nagrinėjančiam teisėjui ar teisėjų kolegijos sudėčiai, nukentėjusysis turėtų būti apklaustas iš naujo, jeigu viena iš bylos šalių, vadovaudamasi BPK 511 straipsnio 2 dalimi ir BPK 525 straipsnio 2 dalimi (kurios aukščiausiųjų teismų jurisprudencijoje aiškinamos vienodai), nesutiktų, kad būtų perskaityti ankstesnių to paties nukentėjusiojo pareiškimų, pagal rungimosi principą pateiktų kitam tą pačią bylą nagrinėjusiam teisėjui ar teisėjų kolegijai, protokolai?

____________

1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012, p. 57).