Language of document :

Žaloba podaná dne 8. února 2018 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-91/18)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: A. Kyratsou a F. Tomat, zmocněnkyně)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Určit, že Řecká republika tím, že přijala a ponechala v platnosti právní úpravu

která uplatňuje na tsiroupo/tsikoudia (matolinová pálenka) vyrobenou „stálými palírnami“ sazbu spotřební daně, jež je o 50 % nižší, než je běžná vnitrostátní sazba spotřební daně, zatímco alkoholické nápoje dovážené z jiných členských států podléhají běžné sazbě spotřební daně, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 19 a 21, ve spojení s čl. 23 odst. 2 směrnice 92/83/EHS1 , jakož i z článku 110 SFEU;

která uplatňuje na tsiroupo/tsikoudia (matolinová pálenka) vyrobenou „příležitostnými palírnami“ sazbu spotřební daně, jež je ještě nižší, zatímco alkoholické nápoje dovážené z jiných členských států podléhají běžné sazbě spotřební daně, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 19 a 21, ve spojení s čl. 22 odst. 1 směrnice 92/83/EHS a čl. 3 odst. 1 směrnice 92/84/EHS2 , jakož i z článku 110 SFEU;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 24. září 2015 zaslala Komise řeckým orgánům odůvodněné stanovisko, ve kterém uvedla, že Řecká republika zaprvé tím, že uplatňuje na tsiroupo/tsikoudia vyrobenou „stálými palírnami“ sazbu spotřební daně, jež je o 50 % nižší, než je běžná vnitrostátní sazba spotřební daně, zatímco alkoholické nápoje dovážené z jiných členských států podléhají běžné sazbě spotřební daně, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 19 a 21, ve spojení s čl. 23 odst. 2 směrnice 92/83/EHS, jakož i z článku 110 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a zadruhé tím, že uplatňuje na tsiroupo/tsikoudia vyrobenou „příležitostnými palírnami“ sazbu spotřební daně, jež je ještě nižší, zatímco alkoholické nápoje dovážené z jiných členských států podléhají běžné sazbě spotřební daně, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 19 a 21, ve spojení s čl. 22 odst. 1 směrnice 92/83/EHS a čl. 3 odst. 1 směrnice 92/84/EHS, jakož i z článku 110 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Ustanovení unijního práva, která upravují harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, nestanoví uplatnění snížené sazby spotřební daně na výrobek tsiroupo/tsikoudia. Mimoto uplatnění ještě nižší sazby spotřební daně na výrobek tsiroupo/tsikoudia vyrobený „příležitostnými palírnami“ je v rozporu s použitelnými ustanoveními 92/83/EHS, vykládanými ve spojení s relevantními ustanoveními směrnice 92/84/EHS. Vzhledem k tomuto opatření proto platná řecká právní úprava porušuje tyto směrnice. Navíc porušuje čl. 110 odst. 1 SFEU v rozsahu, v němž ukládá vyšší daň z dovážených alkoholických nápojů podobných tsiroupo/tsikoudia, jakož i čl. 110 odst. 2 SFEU v rozsahu, v němž zajišťuje výrobku tsiroupo/tsikoudia nepřímou ochranu ve vztahu k jiným alkoholickým nápojům, které jsou dováženy především z jiných členských států a jsou v konkurenčním vztahu s tímto místním výrobkem.

____________

1 Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. 1992, L 316, s. 21; Zvl. vyd. 09/01, s. 206).

2 Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. 1992, L 316, s. 29; Zvl vyd 09/01, s. 213).