Language of document :

Beroep ingesteld op 8 februari 2018 – Europese Commissie/Helleense Republiek

(Zaak C-91/18)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: Α. Kyratsou en F. Tomat)

Verwerende partij: Helleense Republiek

Conclusies

verklaren dat de Helleense Republiek, door een regeling vast te stellen en in stand te houden die:

het product tsipouro/tsikoudià [eau-de-vie van druivendraf van Griekse wijnstokken], dat wordt vervaardigd door „systematische distilleerders” te onderwerpen aan een accijnstarief dat 50 % lager ligt dan het normale nationale accijnstarief, terwijl uit andere lidstaten ingevoerde alcoholhoudende dranken aan het normale accijnstarief zijn onderworpen, de krachtens de artikelen 19 en 21, gelezen in samenhang met artikel 23, lid 2, van richtlijn 92/83/EEG1 en artikel 110 VWEU op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

het product tsipouri/tsikoudià dat wordt vervaardigd door occasionele distilleerders [distilleerders „voor twee dagen”] aan een nog lager accijnstarief te onderwerpen, terwijl uit andere lidstaten ingevoerde alcoholhoudende dranken aan het normale accijnstarief zijn onderworpen, de krachtens de artikelen 19 en 21, gelezen in samenhang met artikel 22, lid 1, van richtlijn 92/83/EEG en artikel 3, lid 1, van richtlijn 92/84/EEG2 , en artikel 110 VWEU op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Helleense Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Commissie heeft op 24 september 2015 een met redenen omkleed advies aan de Helleense autoriteiten gezonden, waarin zij stelt dat Griekenland, in de eerste plaats, door het product tsipouro/tsikoudià dat wordt vervaardigd door „systematische distilleerders” te onderwerpen aan een accijnstarief dat 50 % lager ligt dan het normale nationale accijnstarief, terwijl uit andere lidstaten ingevoerde alcoholhoudende dranken aan het normale accijnstarief zijn onderworpen, de krachtens de artikelen 19 en 21, gelezen in samenhang met artikel 23, lid 2, van richtlijn 92/83/EEG en artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen en, in de tweede plaats, door overeenkomstig de in het nationale recht gestelde voorwaarden het product tsipouri/tsikoudià, dat wordt vervaardigd door kleine distilleerders, zogenoemde distilleerders „voor twee dagen”, te onderwerpen aan een nog lager accijnstarief, terwijl uit andere lidstaten ingevoerde alcoholhoudende dranken aan het normale accijnstarief zijn onderworpen, de krachtens de artikelen 19 en 21, gelezen in samenhang met artikel 22, lid 1, van richtlijn 92/83/EEG en artikel 3, lid 1, van richtlijn 92/84/EEG, en artikel 110 VWEU op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.

De Unierechtelijke bepalingen betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken voorzien niet in de toepassing van een lager accijnstarief op het product tsipouro/tsikoudià. Bovendien is het opleggen van een nog lager accijnstarief voor het product tsipouro/trikoudià dat wordt vervaardigd door kleine distilleerders, zogenoemde distilleerders „voor twee dagen” in strijd met de toepasselijke bepalingen van richtlijn 92/83/EEG, gelezen in samenhang met de relevante bepalingen van richtlijn 92/84/EEG. Wat die maatregel betreft, schendt de van kracht zijnde Griekse regeling dus die richtlijnen. Voorts schendt die regeling artikel 110, lid 1, VWEU, aangezien zij een hogere belasting oplegt aan ingevoerde alcoholhoudende dranken die vergelijkbaar met het product tsipouro/tsikoudià, en artikel 110, lid 2, VWEU aangezien zij het product tsipouro/tsikoudià een indirecte bescherming verleent ten opzichte van andere alcoholhoudende dranken die hoofdzakelijk worden ingevoerd uit andere lidstaten en die in concurrentie zijn met dat lokale product.

____________

1     Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB 1992, L 316, blz. 21).

2     Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB 1992, L 316, blz. 29).