Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2018 River Kwai International Food Industry Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 14. prosince 2017 ve věci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) v. Rada Evropské unie

(Věc C-144/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (zástupci: F. Graafsma a J. Cornelis, advocaten)

Další účastnice řízení: Association européenne des transformateurs de maïs doux (Evropské sdružení zpracovatelů kukuřice cukrové, AETMD), Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 ve věci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) v. Rada Evropské unie; a

uložil žalované nahradit navrhovatelce náklady tohoto řízení o kasačním opravném prostředku, jakož i náklady řízení před Tribunálem ve věci T-460/14.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že závěry Tribunálu jsou stiženy několika nesprávnými právními posouzeními a zkreslením skutečností a důkazů, které mu byly předloženy. Navrhovatelka se proto domnívá, že napadený rozsudek by měl být zrušen.

Navrhovatelka překládá tři důvody kasačního opravného prostředku.

Zaprvé, napadený rozsudek tím, že se nezabývá námitkami navrhovatelky k přípustnosti původní žaloby - včetně čtvrtého žalobního důvodu - porušuje právo navrhovatelky na obhajobu před Tribunálem. Napadený rozsudek nepřihlíží k tvrzením navrhovatelky o nepřípustnosti, aniž uvádí důvody, proč nebylo nutné se námitkami navrhovatelky zabývat.

Zadruhé, napadený rozsudek tím, že klasifikuje otázku rozdělení nákladů jako otázku týkající se určení běžné hodnoty a tudíž výpočtu dumpingového rozpětí, a nikoliv jako otázku týkající se existence trvalé změny okolností, zkreslil důkazy. Žádná tvrzení učiněné navrhovatelkou ani písemnost předložená z její strany v průběhu správního řízení nespojuje otázku rozdělení nákladů s výpočtem dumpingového rozpětí.

Konečně, napadený rozsudek porušuje článek 10 základního nařízení1 , jakož i obecnou zásadu zákazu zpětné účinnosti, jelikož antidumpingové clo navrhovatelky bylo retroaktivně zvýšeno z 3,6 % na 12, 8 %.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. 2009, L 343, s. 51).