Language of document :

Иск, предявен на 12 март 2018 г. — Европейска комисия/Република Словения

(Дело C-188/18)

Език на производството: словенски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Ответник: Република Словения

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че като до 18 април 2016 г. не е приела законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 2014 г., стр. 1 и поправки в ОВ L 114, 2015 г., стр. 24 и ОВ L 82, 2018 г., стр. 17), или във всеки случай, като не ги е съобщила на Комисията, Република Словения не е изпълнила задълженията си по член 51 от тази директива,

на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди Република Словения да заплати периодична имуществена санкция в размер на 8 992,32 EUR на ден, считано от датата на постановяване на решението по настоящото дело,

да осъди Република Словения да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 51 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия до 18 април 2016 г. Република Словения е трябвало да приеме и оповести законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с тази директива. Тъй като преди изтичането на този срок Република Словения не е уведомила Комисията за транспонирането на всички разпоредби на посочената директива, Комисията решава да предяви иск пред Съда.

С иска си Комисията моли Съда да осъди Република Словения да заплати периодична имуществена санкция в размер на 8 992,32 EUR на ден. За изчисляването на този размер Комисията е взела предвид тежестта и продължителността на нарушението на правото на Съюза, както и възпиращото действие с оглед на платежоспособността на посочената държава членка, а именно Република Словения.

Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 18 април 2016 г.

____________