Language of document :

Žaloba podaná dne 12. března 2018 – Evropská komise v. Slovinská republika

(Věc C-188/18)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Slovinská republika tím, že do 18. dubna 2016 nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. 2014, L 94, s. 1), nebo v každém případě tím, že Komisi o těchto předpisech neuvědomila, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 51 této směrnice;

uložil Slovinské republice ve smyslu čl. 260 odst. 3 SFEU povinnost zaplatit denní penále ve výši EUR 8 992,32, a to ode dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci;

uložil Slovinské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle článku 51 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí měla Slovinská republika uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. dubna 2016 a neprodleně sdělit Komisi jejich znění. Vzhledem k tomu, že Slovinská republika do uplynutí této lhůty neuvědomila Komisi o provedení všech ustanovení uvedené směrnice, Komise se rozhodla předložit věc Soudnímu dvoru.

Komise v žalobě navrhuje, aby Soudní dvůr uložil Slovinské republice povinnost zaplatit denní penále ve výši EUR 8 992,32. Pro účely výpočtu této částky Komise zohlednila závažnost a dobu trvání porušení unijního práva, jakož i odrazující účinek s přihlédnutím k platební schopnosti tohoto členského státu, tj. Slovinské republiky.

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 18. 4. 2016.

____________