Language of document :

Sag anlagt den 12. marts 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

(Sag C-188/18)

Processprog: slovensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Sagsøgt: Republikken Slovenien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Slovenien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT 2014, L 94, s. 1), idet den ikke senest den 18. april 2016 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, eller under alle omstændigheder ikke har givet Kommissionen meddelelse herom.

Republikken Slovenien pålægges i medfør af artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en tvangsbøde på 8 992,32 EUR pr. dag regnet fra afsigelsen af dommen i denne sag.

Republikken Slovenien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter skulle Republikken Slovenien have vedtaget og givet meddelelse om de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, senest den 18. april 2016. Eftersom Republikken Slovenien ikke inden for denne frist har givet Kommissionen meddelelse om gennemførelsen af alle bestemmelserne i direktivet, har Kommissionen besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

Med dette søgsmål har Kommissionen nedlagt påstand om, at Domstolen skal pålægge Republikken Slovenien at betale en tvangsbøde på 8 992,32 EUR pr. dag. Kommissionen har ved beregningen af dette beløb taget hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed samt til bødens afskrækkende virkning i forhold til den pågældende medlemsstats, dvs. Republikken Sloveniens, betalingsevne.

Fristen for gennemførelse af direktivet udløb den 18. april 2016.

____________