Language of document :

12. märtsil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-188/18)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tunnistada, et kuna Sloveenia Vabariik ei võtnud 18. aprilliks 2016 vastu vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT 2014, L 94, lk 1), või igal juhul ei olnud komisjonile neist normidest teatanud, siis on nimetatud liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artiklist 51;

mõista Sloveenia Vabariigilt välja ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 8992,32 eurot päevas, mida tuleb hakata maksma alates päevast, kui siinses kohtuasjas tehakse kohtuotsus;

mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta artikli 51 alusel oleks Sloveenia Vabariik pidanud vastu võtma nimetatud direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ning neist teatama 18. aprilliks 2016. Kuna Sloveenia Vabariik ei ole nimetatud tähtajaks komisjonile teatanud kõigi nimetatud direktiivi sätete ülevõtmisest, otsustas komisjon Euroopa Kohtusse pöörduda.

Oma hagis palub komisjon Euroopa Kohtul mõista Sloveenia Vabariigilt välja karistusmakse 8992,32 eurot päevas. Nimetatud summa arvutamiseks võttis komisjon arvesse liidu õiguse rikkumise raskusastet ja kestust ning hoiatavat mõju asjaomase liikmesriigi ehk Sloveenia Vabariigi maksevõime seisukohalt.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 18. aprillil 2016.

____________