Language of document :

Kanne 12.3.2018 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(Asia C-118/18)

Oikeudenkäyntikieli: slovenia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, ettei Slovenian tasavalta ole noudattanut käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU (EUVL 2014, L 94, s. 1) 51 artiklassa säädettyjä velvoitteitaan, koska se ole 18.4.2016 mennessä antanut kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ei ole ainakaan ilmoittanut näitä toimenpiteitä komissiolle;

velvoittaa Slovenian tasavallan SEUT 260 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin maksamaan kiinteämääräisenä hyvityksenä 8 992,32 euroa päivässä tässä asiassa annettavan tuomion antamispäivästä lukien;

velvoittaa Slovenian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU 51 artiklan mukaan Slovenian tasavallan olisi pitänyt 18.4.2016 mennessä ilmoittaa komissiolle kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Koska se ei kyseisen määräajan päättymiseen mennessä ilmoittanut komissiolle mainitun direktiivin kaikkien säännösten täytäntöönpanotoimenpiteitä, komissio on päättänyt saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio vaatii kanteessaan, että unionin tuomioistuin velvoittaa vastaajan maksamaan kiinteämääräisenä hyvityksenä 8 992,32 euroa päivässä. Tätä summaa laskiessaan komissio on ottanut huomioon unionin oikeuden rikkomisen vakavuuden ja keston sekä varoittavan vaikutuksen suhteessa kyseisen jäsenvaltion eli Slovenian tasavallan maksukykyyn.

Direktiivin täytäntöönpanolle asetettu määräaika päättyi 18.4.2016.

____________