Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 12. martā – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

(Lieta C-188/18)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītāja lūdz Tiesu:

atzīt, ka, līdz 2016. gada 18. aprīlim nepieņemot normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV 2014, L 94, 1. lpp.) vai katrā ziņā nepaziņojot šādus aktus Komisijai, Slovēnijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti šīs direktīvas 51. pantā;

piespriest Slovēnijas Republikai atbilstoši LESD 260. panta 3. punktam samaksāt naudas sodu 8 992,32 EUR dienā, skaitot no dienas, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā;

piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 51. pantu Slovēnijas Republikai bija jāpieņem un jāpaziņo normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2016. gada 18. aprīlim nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. Tā kā līdz šī termiņa beigām Slovēnijas Republika nepaziņoja Komisijai par visu minētās direktīvas normu transponēšanu, Komisija nolēma vērsties ar šo lietu Tiesā.

Ar savu prasību Komisija lūdz Tiesai piespriest Slovēnijas Republikai samaksāt naudas sodu 8 992,32 EUR dienā. Aprēķinot šo summu, Komisija ir ņēmusi vērā Savienības tiesību pārkāpuma smagumu un ilgumu, kā arī preventīvo iedarbību saistībā ar šīs dalībvalsts, proti, Slovēnijas Republikas, maksātspēju.

Direktīvas transponēšanas termiņš beidzās 2016. gada 18. aprīlī.

____________