Language of document :

Acțiune introdusă la 12 martie 2018 – Comisia Europeană/Republica Slovenia

(Cauza C-188/18)

Limba de procedură: slovena

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Ondrůšek, G. von Rintelen și M. Žebre, agenți)

Pârâtă: Republica Slovenia

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea, cel târziu la 18 aprilie 2016, a tuturor actelor cu putere de lege şi normelor administrative necesare pentru transpunerea Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1) sau în orice caz prin necomunicarea acestor măsuri Comisiei, Republica Slovenia nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 51 din directiva menţionată;

obligarea Republicii Slovenia, în temeiul articolului 260 al treilea paragraf TFUE, la plata unei penalităţi cu titlu cominatoriu zilnice de 8 992,32 euro începând din ziua pronunţării hotărârii în prezenta cauză;

obligarea Republicii Slovenia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În temeiul articolului 51 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, Republica Slovenia trebuia să adopte şi să publice cel târziu la 18 aprilie 2016 actele cu putere de lege şi normele administrative necesare pentru a se conforma acestei directive. Întrucât Republica Slovenia nu a informat Comisia, până la expirarea acestui termen, în legătură cu transpunerea tuturor dispoziţiilor directivei menţionate, aceasta a decis să sesizeze Curtea.

Prin acţiunea sa, Comisia solicită Curţii să oblige Republica Slovenia la plata unei penalităţi cu titlu cominatoriu zilnice de 8 992,32 euro. La calculul acestei penalităţi, Comisia a ţinut seama de gravitatea şi de durata neîndeplinirii obligaţiilor care îi revin potrivit dreptului Uniunii, precum şi de efectul disuasiv, având în vedere capacitatea de plată a statului membru, în speţă Republica Slovenia.

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 18 aprilie 2016.

____________