Language of document :

Žaloba podaná 12. marca 2018 – Európska komisia/Slovinská republika

(vec C-188/18)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhy žalobkyne

Určiť, že Slovinská republika si tým, že neprijala najneskôr do 18. apríla 2016 všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 1), alebo v každom prípade tým, že neoznámila tieto opatrenia Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 51 uvedenej smernice,

uložiť Slovinskej republike podľa článku 260 tretieho odseku ZFEÚ platenie denného penále vo výške 8 992,32 eura odo dňa vyhlásenia rozsudku v prejednávanej veci,

zaviazať Slovinskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 51 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií bola Slovinská republika povinná najneskôr do 18. apríla 2016 prijať a uverejniť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Keďže Slovinská republika do uplynutia uvedenej lehoty neinformovala Komisiu o prebratí všetkých ustanovení tejto smernice, Komisia sa rozhodla obrátiť sa na Súdny dvor.

Komisia vo svojej žalobe navrhuje, aby Súdny dvor uložil Slovinskej republike platiť denné penále vo výške 8 992,32 eur. Pri výpočte tejto sankcie Komisia vzala do úvahy závažnosť a dĺžku trvania porušenia práva Únie a odrádzajúci účinok vzhľadom na platobnú schopnosť členského štátu, v tomto prípade Slovinskej republiky.

Lehota na prebratie smernice uplynula 18. apríla 2016.

____________