Language of document :

Talan väckt den 12 mars 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

(Mål C-118/18)

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre

Svarande: Republiken Slovenien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovenien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1) genom att inte senast den 18 april 2016 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Republiken Slovenien att i enlighet med artikel 260.3 FEUF erlägga vite om 8992,32 euro per dag till dess att dom meddelas i förevarande mål,

förplikta Republiken Slovenien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner skulle Republiken Slovenien sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 18 april 2016. Eftersom Republiken Slovenien inte meddelade kommissionen om att den hade vidtagit åtgärder för att följa alla bestämmelser i direktivet innan nämnda frist löpte ut, valde kommissionen att väcka talan vid EU-domstolen.

Kommissionen yrkar att domstolen ska förplikta Republiken Slovenien att erlägga vite om 8992,32 euro per dag. När kommissionen fastställde det beloppet beaktade den hur allvarlig och hur varaktig överträdelsen av unionsrätten är samt tog hänsyn till vitesbeloppets avskräckande verkan med beaktande av medlemsstatens, i förevarande fall Republiken Sloveniens, betalningsförmåga.

Fristen för införlivande av direktivet med den nationella rätten löpte ut den 18 april 2016.

____________