Language of document :

Иск, предявен на 28 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-165/18)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano и G. von Rintelen)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

да се обяви, че като до 18 април 2016 г. не е приело всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за да се съобрази с Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година1 , или във всички случаи като не е уведомило Комисията за приемането на тeзи разпоредби, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 106, параграф 1 от тази директива,

в съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС на Кралство Испания да се наложи периодична имуществена санкция в размер на 123 928,64 EUR на ден, считано от датата на постановяване на съдебното решение, с което се обявява неизпълнението на задължението за приемане, или във всички случаи, за уведомяване на Комисията за приемането на разпоредбите, необходими за спазване на Директива 2014/25/ЕС,

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във вътрешното право е изтекъл на 18 април 2016 г.

____________

1     Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 243).