Language of document :

28. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-165/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano ja G. von Rintelen)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole hiljemalt 18. aprilliks 2016 võtnud vastu kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL1 või ei ole igal juhul neist normidest komisjoni teavitanud, siis on Hispaania Kuningriik jätnud täitmata talle selle direktiivi artikli 106 lõikest 1 tulenevad kohustused;

määrata Hispaania Kuningriigile ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 123 928,64 eurot päevas, alates selle kohtuotsuse kuulutamise päevast, millega tuvastatakse, et on jäetud täitmata kohustus võtta vastu direktiivi 2014/25/EL täitmiseks vajalikud normid või siis igal juhul kohustus komisjoni neist normidest teavitada;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Tähtaeg Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL riigisisesesse õigusesse ülevõtmiseks möödus 18. aprillil 2016.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT 2014, L 94, lk 243).