Language of document :

Kanne 28.2.2018 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-165/18)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

–    toteaa, että Espanjan kuningaskunta on jättänyt noudattamatta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU1 106 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole 18.4.2016 mennessä antanut kaikkia tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ainakaan ilmoittanut näitä komissiolle

–    velvoittaa SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla Espanjan kuningaskunnan maksamaan sen tuomion julistamispäivästä, jolla direktiivin 2014/25/EU täytäntöönpanon edellyttämien oikeussääntöjen antamatta jättäminen tai ainakin niiden ilmoittamatta jättäminen todetaan, kultakin päivältä kertyvän 123 928,64 euron suuruisen uhkasakon

–    velvoittaa Espanjan kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU saattamiselle osaksi kansallista oikeutta päättyi 18.4.2016.

____________

1 Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU (EUVL 2014, L 94, s. 243).