Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 28. februārī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-165/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano un G. von Rintelen)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka, līdz 2016. gada 18. aprīlim nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) 1 , un katrā ziņā nepaziņojot minētos aktus Komisijai, Spānijas Karaliste nav izpildījusi minētās direktīvas 106. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu noteikt Spānijas Karalistei naudas sodu 123 928,64 EUR apmērā dienā, sākot no tā sprieduma pasludināšanas dienas, ar ko tiek atzīts, ka nav izpildīts pienākums pieņemt vai katrā ziņā paziņot Komisijai noteikumus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu Direktīvu 2014/25/ES;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Termiņš, kas bija paredzēts valsts tiesību pielāgošanai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/25/ES, beidzās 2016. gada 18. aprīlī.

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV 2014, L 94, 243. lpp.).