Language of document :

Talan väckt den 28 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-165/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano och G. von Rintelen)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 106.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 20141 genom att inte senast den 18 april 2016 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

ålägga Konungariket Spanien ett dagligt vite på 123 928,64 EUR, enligt artikel 260.3, med verkan från och med den dag då den dom avkunnas genom vilken underlåtenheten att uppfylla skyldigheten att anta, eller i vart fall underrätta kommissionen om, de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiv 2014/25/EU fastställs, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den angivna fristen för att anpassa den nationella rätten till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU löpte ut den 18 april 2016.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 2014, s. 243).