Language of document :

Жалба, подадена на 5 март 2018 г. от Република Полша срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 14 декември 2017 г. по дело T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Европейска комисия

(Дело C-181/18 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Друга страна в производството: PGNiG Supply & Trading GmbH, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени изцяло определение на Общия съд на Европейския съюз (първи състав) от 14 декември 2017 г., PGNiG Supply & Trading/Европейска комисия, T-849/16,

да се върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

всяка от страните да бъде осъдена да понесе собствените си съдебни разноски.

Основания и основни доводи

С обжалваното определение Общият съд отхвърля жалбата на PGNiG Supply & Trading за отмяна на Решение C(2016) 6950 окончателен на Комисията от 28 октомври 2016 година за изменение на условията за изключване на газопровода OPAL от обхвата на задължението за прилагане на правилата за достъп на трети лица и тарифните регулации съгласно Директива 2003/55/ЕО, като приема, че жалбоподателят не е процесуално легитимиран.

Според Република Полша в точки 6, 10, 11 и 43 от обжалваното определение Общият съд се е произнесъл и по съществото на спора относно валидността на спорното решение. С оглед на това Република Полша сочи следните основания за отмяна на обжалваното определение:

Първо, наличие на нарушение на член 130, параграфи 1 и 7 от Процедурния правилник на Общия съд, както и нарушение на правото на Република Полша на ефективна съдебна защита и справедлив процес, гарантирано от член 47 от Хартата на основните права на Съюза, както и нарушение на принципа на състезателност поради направените в обжалваното определение фактически и правни констатации, отнасящи се до съществото на спора относно валидността на спорното решение, преди спорът да е могъл да бъде разгледан по същество в производството по дело T-883/16, Република Полша/Европейска комисия.

Второ, наличие на грешка в правната оценка относно спорното решение, дължаща се на констатацията, че то предвижда предоставяне на достъп на трети лица до 50 % от преносния капацитет на газопровода Opal между Грайфсвалд и Брандов посредством прозрачна и недискриминационна тръжна процедура, така че други субекти да имат възможността да придобият капацитет, а така също и на констатацията, че спорното решение не въвежда ново регулативно изключение, а отменя отчасти съществуващо изключение. Според Република Полша оценката на правната същност и последиците от спорното решение е неправилна, доколкото спорното решение само привидно въвежда разрешения, представени като прозрачни и недискриминационни. Всъщност то съставлява механизъм, позволяващ само на предприятията от групата „Газпром“ да се ползват от не по-малко от 90 % от преносния капацитет на газопровода Opal, попадащ в обхвата на спорното решение (от които 50 % са капацитет, изцяло освободен от правилото за достъп на трети лица, а 40 % капацитет от вида DZK (свободно разпределим), които могат да бъдат резервирани само от Газпром).

Трето, нарушение на задължението за надлежно мотивиране на обжалваното определение. Според Република Полша Общият съд не е изяснил въз основа на какви предпоставки е направил констатациите по същество във връзка със спорното решение. В резултат от това е невъзможно да се установят причините, поради които Общият съд е приел, че спорното решение предоставя достъп до капацитета на газопровода Opal за несвързани с групата „Газпром“ предприятия и ще се отрази благоприятно на конкуренцията на пазара на природен газ.

____________