Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. března 2018 Polskou republikou proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 14. prosince 2017 ve věci T-849/16 – PGNiG Supply & Trading v. Evropská komise

(Věc C-181/18 P)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec)

Další účastnice řízení: PGNiG Supply & Trading GmbH, Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

v plném rozsahu zrušil usnesení Tribunálu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 14. prosince 2017, PGNiG Supply & Trading v. Evropská komise, T-849/16;

vrátil věc Tribunál k novému rozhodnutí;

rozhodl, že každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Napadeným usnesením odmítl Tribunál žalobu PGNiG Supply & Trading znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2016) 6950 final ze dne 28. října 2016 o přezkumu výjimky z požadavků na přístup třetích osob a regulaci sazeb udělené pro plynovod Opal na základě směrnice 2003/55/ES, když shledal, že navrhovatelka nebyla aktivně legitimována.

Dle Polské republiky Tribunál v bodech 6, 10, 11 a 43 napadeného usnesení rovněž učinil závěry k věci samé ohledně platnosti sporného rozhodnutí. V souvislosti s tím předkládá Polská republika proti napadenému usnesení následující důvody kasačního opravného prostředku:

Zaprvé důvod vycházející z porušení čl. 130 odst. 1 a 7 jednacího řádu Tribunálu a z porušení práva Polské republiky na účinnou soudní ochranu a spravedlivý proces, zaručeného v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i z porušení zásady kontradiktornosti, neboť v napadeném usnesení byly učiněny skutkové a právní závěry k věci samé ohledně platnosti sporného rozhodnutí, před tím, než mohlo být o věci samé rozhodnuto v řízení ve věci T-883/16, Polská republika v. Evropská komise.

Zadruhé důvod vycházející z nesprávného právního posouzení sporného rozhodnutí, neboť bylo konstatováno, že podle uvedeného rozhodnutí má být 50 % kapacity plynovodu Opal mezi Greifswaldem a Brandovem uvolněno pro přístup třetích osob prostřednictvím transparentní a nediskriminační aukce, takže i další podniky budou mít možnost tyto kapacity získat, a že sporné rozhodnutí nezavádí novou regulační výjimku, nýbrž zčásti ruší stávající výjimku. Dle názoru Polské republiky je posouzení právní povahy a účinků sporného rozhodnutí chybné, neboť sporné rozhodnutí pouze zdánlivě zavádí řešení prezentovaná jako transparentní a nediskriminační. Ve skutečnosti upravuje mechanismus umožňující podnikům skupiny Gazprom výhradní využívání přepravních kapacit plynovodu Opal, na něž se vztahu sporné rozhodnutí, na úrovni minimálně 90 % (z čehož 50 % tvoří kapacity zcela vyňaté ze zásady přístupu třetích osob (TPA), a 40 % tvoří dynamicky přidělitelné kapacity (DZK), které si může zarezervovat pouze Gazprom).

Zatřetí důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění. Dle názoru Polské republiky Tribunál neobjasnil, na základě jakých předpokladů učinil závěry k věci samé týkající se sporného rozhodnutí. V konečném důsledku nelze zjistit, z jakých důvodů Tribunál shledal, že sporné rozhodnutí uvolňuje kapacity plynovodu Opal podnikům, které nejsou svázány se skupinou Gazprom, a že bude mít příznivý dopad na soutěž na trh se zemním plynem.

____________