Language of document :

Appel iværksat den 5. marts 2018 af Republikken Polen til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 14. december 2017 i sag T-849/16, PGNiG Supply & Trading mod Europa-Kommissionen

(Sag C-181/18 P)

Processprog: polsk

Parter

Appellant: Republikken Polen (ved B. Majczyna, som befuldmægtiget)

De andre parter i appelsagen: PGNiG Supply & Trading GmbH og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den af Den Europæiske Unions Ret (Første Afdeling) den 14. december 2017 afsagte kendelse i sag T-849/16, PGNiG Supply & Trading mod Europa-Kommissionen, ophæves i sin helhed.

Sagen hjemvises til Retten til fornyet behandling.

Hver part tilpligtes at bære sine egne omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Ved den appellerede kendelse afviste Retten PGNiG Supply & Trading GmbH’s søgsmål med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2016) 6950 final af 28. oktober 2016 om ændring af de i henhold til direktiv 2003/55/EF fastsatte betingelser for undtagelse af OPAL-gasrørledningen fra reglerne om tredjepartsadgang og takstbestemmelser med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde søgsmålskompetence.

Efter Republikken Polens opfattelse foretog Retten i den appellerede kendelses præmis 6, 10, 11 og 43 samtidig konstateringer vedrørende sagens realitet angående gyldigheden af Kommissionens anfægtede afgørelse. I denne sammenhæng fremsætter Republikken Polen følgende anbringender mod den appellerede kendelse fra Retten:

For det første tilsidesatte Retten procesreglementets artikel 130, stk. 1 og 7, Republikken Polens ret til adgang til en effektiv domstolsbeskyttelse og til en retfærdig rettergang som omhandlet i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt kontradiktionsprincippet, fordi den inddrog faktiske og retlige konstateringer i den appellerede kendelse vedrørende sagens realitet, der angik gyldigheden af den anfægtede afgørelse, før der kunne træffes en realitetsafgørelse i sag T-883/16, Republikken Polen mod Kommissionen.

For det andet er den retslige prøvelse af den anfægtede afgørelse behæftet med en fejl, idet det dels lægges til grund, at det i den anfægtede afgørelse foreskrives, at tredjeparter skal have adgang til 50% af kapaciteten i OPAL-gasrørledningen på strækningen mellem Greifswald og Brandov i forbindelse med en gennemsigtig og ikke-diskriminerende auktion, således at andre personer får mulighed for at erhverve denne kapacitet, dels at den anfægtede afgørelse ikke indebærer, at der indføres en yderligere undtagelse, men at en del af den eksisterende undtagelse ophæves. Efter Republikken Polens opfattelse er bedømmelsen af den anfægtede afgørelses retlige karakter og virkninger urigtig, fordi denne afgørelse kun tilsyneladende indfører en angiveligt transparent og ikke-diskriminerende løsning. I realiteten tilvejebringer den anfægtede afgørelse en mekanisme, der gør det muligt for virksomhederne i Gazprom-koncernen at opnå eksklusiv udnyttelse af mindst 90% af den overførselskapacitet i OPAL-gasrørledningen, der er omfattet af den anfægtede afgørelse (50% af denne kapacitet er fuldstændig undtaget fra reglerne om tredjepartsadgang, mens 40% af denne kapacitet er dynamisk allokerbar kapacitet, der kun kan reserveres af Gazprom).

For det tredje tilsidesatte Retten sin forpligtelse til behørigt at begrunde den appellerede kendelse. Den angav ikke, på grundlag af hvilke forhold den foretog konstateringerne vedrørende sagens realitet for så vidt angår den anfægtede afgørelse. Det er derfor ikke muligt at være bekendt med grundene til, at Retten fastslog, at den anfægtede afgørelse gør OPAL-gasrørledningens kapacitet tilgængelig for virksomheder, der ikke er tilknyttet Gazprom-koncernen, og vil have en gavnlig virkning på konkurrencen på naturgasmarkedet.

____________