Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. decembra rīkojumu lietā T-849/16 PGNiG Supply & Trading/Eiropas Komisija 2018. gada 5. martā iesniedza Polijas Republika

(Lieta C-181/18 P)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Polijas Republika (pārstāvis: B. Majczyna)

Citi lietas dalībnieki: PGNiG Supply & Trading GmbH un Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

pilnībā atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. decembra rīkojumu lietā T-849/16 PGNiG Supply & Trading/Eiropas Komisija;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā;

nospriest, ka katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pārsūdzēto rīkojumu Vispārējā tiesa ir noraidījusi PGNiG Supply & Trading prasību atcelt Komisijas 2016. gada 28. oktobra lēmumu C(2016) 6950 final, ar ko pārskata tā atbrīvojuma, kas saskaņā ar Direktīvu 2003/55/EK ir piemērots gāzes vadam OPAL attiecībā uz noteikumiem par trešo personu piekļuvi un tarifu tiesisko regulējumu, nosacījumus, pamatojot ar to, ka prasītājai neesot locus standi.

Polijas Republika uzskata, ka pārsūdzētā rīkojuma 6., 10., 11. un 43. punktā Vispārējā tiesa vienlaikus ir izdarījusi secinājumu par strīda būtību attiecībā uz apstrīdētā lēmuma spēkā esamību. Saistībā ar iepriekš minēto Polijas Republika pret pārsūdzēto rīkojumu izvirza šādus pamatus.

Pirmkārt, tā izvirza pamatu par Vispārējās tiesas Reglamenta 130. panta 1. un 7. punkta pārkāpumu, kā arī par to Polijas Republikas tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un taisnīgu tiesu pārkāpumu, kuras ir garantētas Eiropas Savienības pamattiesību hartas 47. pantā, kā arī par sacīkstes principa pārkāpumu, pārsūdzētajā rīkojumā izdarot secinājumus par faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, kas attiecas uz strīda būtību par apstrīdētā lēmuma spēkā esamību, pirms šī strīda būtība varēja tikt izskatīta tiesvedībā lietā T-883/16 Polijas Republika/Eiropas Komisija.

Otrkārt, tā izvirza pamatu par kļūdu apstrīdētā lēmuma tiesiskajā vērtējumā, pamatojoties uz pieņēmumu, ka ar šo lēmumu trešajām personām tiek nodrošināta piekļuve 50 % apmērā no OPAL gāzes vada transportēšanas jaudas posmā no Greifsvaldes līdz Brandovai ar pārskatāmas un nediskriminējošas izsoles starpniecību tā, ka arī citas personas varēs iegūt šo jaudu, kā arī uz pieņēmumu, ka ar apstrīdēto lēmumu nav ieviesta jauna atkāpe no regulējuma, bet daļēji atcelts pastāvošais atbrīvojums. Polijas Republika uzskata, ka apstrīdētā lēmuma juridiskā rakstura, kā arī seku vērtējums ir kļūdaini, jo ar apstrīdēto lēmumu tikai šķietami ir ieviests risinājums, kas tiek prezentēts kā pārskatāms un nediskriminējošs. Faktiski tas esot mehānisms, kas Gazprom grupas sabiedrībām ļauj ekskluzīvi lietot apstrīdētajā lēmumā ietvertās OPAL gāzes vada transportēšanas jaudas vismaz 90 % apmērā (no kuriem 50 % šīs jaudas esot pilnībā atbrīvoti no noteikumiem par trešo personu piekļuvi, bet 40 % esot dinamiski piešķirama jauda, ko varot rezervēt tikai Gazprom).

Treškārt, tā izvirza pamatu par pienākuma norādīt apstrīdētā lēmuma pamatojumu pārkāpumu. Polijas Republika uzskata, ka Vispārējā tiesa nav paskaidrojusi, pamatojoties uz kādiem pierādījumiem ir izdarīti secinājumi par apstrīdētā lēmuma būtību. Līdz ar to nevarot saprast pamatojumu Vispārējās tiesas secinājumam, ka ar apstrīdēto lēmumu OPAL gāzes vada jauda ir atvērta ar Gazprom grupu nesaistītām sabiedrībām un tas labvēlīgi ietekmēs konkurenci dabasgāzes tirgū.

____________