Language of document :

Odvolanie podané 5. marca 2018: Poľská republika proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Európska komisia

(vec C-181/18 P)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Odvolateľka: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna)

Ďalší účastníci konania: PGNiG Supply & Trading GmbH, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť v celom rozsahu uznesenie Všeobecného súdu Európskej únie (prvá komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Európska komisia,

vrátiť vec Všeobecnému súdu na opätovné rozhodovanie,

rozhodnúť, že každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutým uznesením Všeobecný súd zamietol žalobu spoločnosti PGNiG Supply & Trading GmbH o neplatnosť rozhodnutia Komisie C(2016) 6950 final z 28. októbra 2016 o preskúmaní výnimky z požiadaviek na prístup tretích osôb a tarifné pravidlá udelenej pre plynovod Opal na základe smernice 2003/55/ES, pričom to odôvodnil tým, že žalobkyňa nie je aktívne legitimovaná.

Poľská republika uvádza, že Všeobecný súd v bodoch 6, 10, 11 a 43 napadnutého uznesenia súčasne prijal vo veci samej závery, pokiaľ ide o platnosť sporného rozhodnutia Komisie. V tejto súvislosti Poľská republika uvádza nasledujúce odvolacie dôvody smerujúce proti napadnutému uzneseniu Všeobecného súdu:

Po prvé Všeobecný súd porušil článok 130 ods. 1 a 7 rokovacieho poriadku, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces zakotvené v článku 47 Charty základných práv EÚ, ako aj zásadu kontradiktórnosti konania, keďže vo svojom napadnutom uznesení prijal vo veci samej skutkové a právne závery, pokiaľ ide o platnosť napadnutého rozhodnutia Komisie, a to predtým, ako mohlo byť o veci samej rozhodnuté v konaní T-883/16, Poľská republika/Komisia.

Po druhé právne posúdenie sporného rozhodnutia Komisie je nesprávne, keďže sa jednak predpokladalo, že toto rozhodnutie stanovuje, že 50 % kapacít plynovodu Opal medzi Greifswaldom a Brandovom podlieha prístupu tretích osôb prostredníctvom uskutočnenia transparentnej a nediskriminačnej aukcie, takže získať tieto kapacity budú mať príležitosť aj ostatné podniky, a jednak že sporné rozhodnutie Komisie nezavádza dodatočnú výnimku, ale naopak, čiastočne zrušuje existujúcu výnimku. Podľa názoru Poľskej republiky je posúdenie právneho charakteru a účinkov sporného rozhodnutia Komisie nesprávne, keďže toto rozhodnutie zavádza iba zdanlivo transparentné a nediskriminačné riešenie. V skutočnosti sporné rozhodnutie Komisie vytvára mechanizmus, ktorý podnikom skupiny Gazprom umožňuje výlučné využívanie transportných kapacít plynovodu Opal, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, v rozsahu minimálne 90 % (50 % týchto kapacít je úplne vyňatých z požiadaviek na prístup tretích osôb, 40 % týchto kapacít sú naproti tomu dynamicky priraditeľné kapacity, ktoré môže zarezervovať iba Gazprom.

Po tretie Všeobecný súd si nesplnil povinnosť riadne odôvodniť prijaté uznesenie. Neobjasnil totiž, na základe akých predpokladov prijal vo veci závery, pokiaľ ide o sporné rozhodnutie Komisie. V dôsledku toho nie je možné pochopiť dôvody, pre ktoré Všeobecný súd rozhodol, že sporné rozhodnutie Komisie uvoľňuje kapacity plynovodu Opal podnikom, ktoré nie sú súčasťou skupiny Gazprom a že bude mať priaznivý dopad na súťaž na trhu so zemným plynom.

____________