Language of document :

Pritožba, ki jo Poljska republika vložila 5. marca 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi T-849/16, PGNiG Supply & Trading/Evropska komisija

(Zadeva C-181/18 P)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Pritožnica: Poljska republika (zastopnik: B. Majczyna)

Drugi stranki v postopku: PGNiG Supply & Trading GmbH, Evropska komisija

Predlogi

Sklep Splošnega sodišča Evropske unije (prvi senat) z dne 14. decembra 2017, PGNiG Supply & Trading/Evropska komisija, T-849/16, naj se v celoti razveljavi;

zadeva naj se vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje;

ugotovi naj se, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V izpodbijanem sklepu je Splošno sodišče zavrglo tožbo družbe PGNiG Supply & Trading za razglasitev ničnosti Sklep Komisije C (2016) 6950 final z dne 28. oktobra 2016 o pregledu izvzetja plinovoda OPAL iz pravil o dostopu tretjih oseb in tarifne ureditve, odobrene v skladu z Direktivo 2003/55/ES, to utemeljilo s tem, da nima procesnega upravičenja.

Republika Poljska meni, da je Splošno sodišče v točkah 6, 10, 11 in 43 izpodbijanega sklepa hkrati sprejelo ugotovitve o vsebini spora glede veljavnosti izpodbijanega sklepa Komisije. Glede tega Republika Poljska navaja naslednje pritožbene razloge zoper izpodbijani sklep Splošnega sodišča:

Prvič, Splošno sodišče naj bi kršilo člen130(1) in (7) Poslovnika, pravico Republike Poljske do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter načelo kontradiktornosti postopka, ker naj bi v izpodbijanem sklepu navedlo dejanske in pravne ugotovitve o vsebini spora v zvezi z veljavnostjo spornega sklepa, preden bi se lahko o tem sporu vsebinsko odločalo v postopku v zadevi T-883/16 Republika Poljska/Komisija.

Drugič, pravna presoja spornega sklepa Komisije naj bi bila napačna, pri čemer naj bi po eni strani ta sklep določal, da je 50 % prenosnih zmogljivosti plinovoda OPAL med Greifswaldom in Brandovom dostopnih za tretje osebe v okviru pregledne in nediskriminatorne dražbe, tako da lahko druge osebe pridobijo te zmogljivosti, po drugi strani pa naj sporni sklep Komisije ne bi uvajal novih izjem, temveč naj bi delno odpravil obstoječo oprostitev. Republika Poljska meni, da je ta presoja pravne narave in učinkov spornega sklepa napačna, ker ta sklep samo navidezno uvaja rešitev, ki je predstavljena kot pregledna in nediskriminatorna. Dejansko naj bi sporni sklep Komisije določal mehanizem, ki podjetjem iz skupine Gazprom omogoča izključno uporabo najmanj 90 % prenosnih zmogljivosti plinovoda OPAL, zajetih s tem sklepom (50 % teh zmogljivosti popolnoma izvzetih iz zahtev o dostopu tretjih oseb, 40 % teh zmogljivosti pa naj bi bilo dinamično dodeljenih zmogljivosti, ki jih lahko rezervira samo skupina Gazprom).

Tretjič, Splošno sodišče naj bi kršilo svojo obveznost pravilne obrazložitve spornega sklepa. Ne bi naj pojasnilo, na podlagi katerih predpostavk je sprejelo vsebinske ugotovitve glede spornega sklepa Komisije. Posledično naj ne bi bilo mogoče razbrati razlogov, iz katerih je Splošno sodišče odločilo, da sporni sklep Komisije omogoča, da so zmogljivosti plinovoda OPAL dostopne podjetjem, ki niso povezana s skupino Gazprom, in bo pozitivno vplival na konkurenco na trgu zemeljskega plina.

____________