Language of document :

Överklagande ingett den 5 mars 2018 av Republiken Polen av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 14 december 2018 i mål T-849/16, PGNiG Supply & Trading mot Europeiska kommissionen

(Mål C-181/18 P)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, pełnomocnik)

Övriga parter i målet: PGNiG Supply & Trading GmbH, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

i sin helhet upphäva av Europeiska unionens tribunals (första avdelningen) beslut av den 14 december 2017, PGNiG Supply & Trading/Europeiska kommissionen, T-849/16,

återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning,

förplikta vardera parten att bära sina egna kostnader

Grunder och huvudargument

Genom det överklagade beslutet avvisade tribunalen talan som väckts av PGNiG Supply & Trading om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2016) 6950 final av den 28 oktober 2016 om granskning av undantaget för OPAL-gasledningen från kraven på tredje parts tillträde och tullbestämmelser som beviljats ​​enligt direktiv 2003/55/​​EG, på grund av att företaget inte hade talerätt.

Republiken Polen anser att tribunalen i punkterna 6, 10, 11 och 43 i det överklagade beslutet samtidigt gjorde vissa konstateranden i sak rörande det omtvistade beslutets giltighet. Med anledning härav har Republiken Polen anfört följande grunder mot det överklagade beslutet:

Tribunalen åsidosatte artikel 130.1 och 130.7 i rättegångsreglerna, den åsidosatte Republiken Polens rätt till ett effektivt rättsmedel och en rättvis rättegång som garanteras i artikel 47 i stadgan om Europeiska unionens grundläggande rättigheter samt principen om ett kontradiktoriskt förfarande genom att göra konstateranden angående faktiska och rättsliga omständigheter i det omtvistade beslutet som rör sakfrågan i målet om det omtvistade beslutets giltighet, innan sakfrågan i detta mål kunnat avgöras i mål T-883/16, Republiken Polen mot Europeiska kommissionen.

För det andra gjorde tribunalen en oriktig rättslig bedömning av det omtvistade beslutet med utgångspunkt i antagandet att det i beslutet föreskrivs att 50 procent av transportkapaciteten hos OPAL-gasledningen mellan Greifswald och Brandov ska öppnas för tredje parts tillträde genom en öppen och icke-diskriminerande auktion på ett sådant sätt att andra personer kommer att kunna förvärva dessa rättigheter, och under antagandet att det omtvistade beslutet inte inför ett nytt undantag från gällande regler utan delvis avlägsnar ett befintligt undantag. Republiken Polen anser att denna bedömning av den rättsliga karaktären och effekterna av det omtvistade beslutet är felaktig, eftersom det omtvistade beslutet uppenbarligen endast introducerar lösningar som presenteras som öppna och icke-diskriminerande. I realiteten utgör det en mekanism som gör det möjligt för företag inom Gazprom-koncernen att förvärva exklusiv användning av minst 90 procent av transportkapaciteten i OPAL-gasledningen som omfattas av det omtvistade beslutet (varav 50 procent är helt undantagen från reglerna om tredje parts tillträde, medan 40 procent är DZK (Dynamiskt Tilldelbar Kapacitet), som endast Gazprom kan reservera).

För det tredje har tribunalen inte uppfyllt sin skyldighet att motivera det överklagade beslutet. Republiken Polen anser att tribunalen inte har redogjort för de kriterier på grundval av vilka den gjorde konstateranden i sak angående det omtvistade beslutet. Det är följaktligen omöjligt att känna till orsakerna till att tribunalen uppgav att det omtvistade beslutet medför att OPALs gasledningskapacitet är tillgänglig för företag som inte är kopplade till Gazpromkoncernen och att det kommer att ha en positiv inverkan på konkurrensen på naturgasmarknaden.

____________