Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal in Northern Ireland (Ühendkuningriik) 9. veebruaril 2018 – Ermira Bajratari versus Secretary of State for the Home Department

(kohtuasi C-93/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal in Northern Ireland

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ermira Bajratari

Vastustaja: Secretary of State for the Home Department

Eelotsuse küsimused

Kas siseriiklike õigusnormide kohaselt seadusvastasest töötamisest saadava sissetulekuga saab tervikuna või osaliselt tõendada piisavate vahendite olemasolu kodakondsusdirektiivi1 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses?

Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, saab artikli 7 lõike 1 punkt b olla täidetud, kui töötamist peetakse ebakindlaks üksnes seetõttu, et see on seadusevastane?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).