Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal in Northern Ireland (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 9.2.2018 – Ermira Bajratari v. Secretary of State for the Home Department

(asia C-93/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal in Northern Ireland

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ermira Bajratari

Vastapuoli: Secretary of State for the Home Department

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko kansalaisuusdirektiivin1 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut käytettävissä olevat riittävät varat muodostua kokonaan tai osittain tuloista, jotka on ansaittu kansallisen lainsäädännön kannalta lainvastaisesta työskentelystä?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, täyttyvätkö 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytykset kun työskentely katsotaan epävarmaksi ainoastaan sillä perusteella, että se on lainvastaista?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).