Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal in Northern Ireland (Združeno kraljestvo) 9. februarja 2018 – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department

(Zadeva C-93/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal in Northern Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ermira Bajratari

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Secretary of State for the Home Department

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je mogoče s prihodkom iz zaposlitve, ki je na podlagi nacionalne zakonodaje nezakonita, v celoti ali delno dokazati razpoložljivost zadostnih sredstev v smislu člena 7(1)(b) Direktive o državljanih1 ?

2.    Če je odgovor pritrdilen, ali je lahko zahteva iz člena 7(1)(b) izpolnjena, če se zaposlitev šteje za negotovo zgolj zato, ker je nezakonita?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).