Language of document :

Žaloba podaná 28. februára 2018 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-164/18)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že do 18. apríla 2016 neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnuté na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 20141 , alebo v každom prípade tým, že Komisii tieto predpisy neoznámilo, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 51 ods. 1 uvedenej smernice,

uložiť Španielskemu kráľovstvu v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ denné penále vo výške 61 964,32 eur s účinnosťou odo dňa vyhlásenia rozsudku, v ktorom sa konštatuje nesplnenie povinnosti prijať alebo v každom prípade oznámiť Komisii predpisy nevyhnutné na dosiahnutie súladu so smernicou 2014/23/EÚ,

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku uplynula 18. apríla 2016.

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 1).