Language of document :

Talan väckt den 28 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-164/18)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano och G. von Rintelen)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 20141 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

med stöd av artikel 260.3 FEUF ålägga Konungariket Spanien ett löpande vite på 61 964,32 euro per dag från den dag då dom meddelas som fastställer underlåtenhet att anta nödvändiga bestämmelser för att följa direktiv 2014/23/EU eller i vart fall inte underrätta kommissionen om den, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att anpassa nationell rätt till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU löpte ut den 18 april 2016.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 2014, s. 1).