Language of document :

Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Ilmārs Rimšēvičs v. Lotyšská republika

(Věc C-202/18)

Jednací jazyk: lotyština

Účastníci řízení

Žalobce: Ilmārs Rimšēvičs (zástupci: S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps, advokáti)

Žalovaná: Lotyšská republika

Návrhová žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že výkon funkce guvernéra Latvijas Banka (Lotyšská banka, Lotyšsko) byl žalobci rozhodnutím Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Úřad pro prevenci a potírání korupce, Lotyšsko), přijatým jménem Lotyšské republiky dne 19. února 2018, o uplatnění zajišťovacích opatření, ukončen protiprávně;

určil, že zajišťovací opatření spočívající v zákazu vykonávání určitých profesních činností, kterým bylo žalobci zakázáno vykonávat funkce guvernéra Lotyšské banky a využívat práv, jež mu z tohoto titulu příslušela, a které bylo vůči žalobci uplatněno na základě rozhodnutí Úřadu pro prevenci a potírání korupce, přijatého jménem Lotyšské republiky dne 19. února 2018, o uplatnění zajišťovacích opatření, je protiprávní;

určil, že omezení výkonu funkcí člena Rady guvernérů Evropské centrální banky a práv, jež mu z tohoto titulu příslušela, která byla vůči němu uplatněna jako důsledek rozhodnutí Úřadu pro prevenci a potírání korupce, přijatého jménem Lotyšské republiky dne 19. února 2018, o uplatnění zajišťovacích opatření, jsou protiprávní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.    Žalobce namítá protiprávnost rozhodnutí, které dne 19. února 2018 přijal orgán lotyšského státu pověřený vyšetřováním, a sice Úřad pro prevenci a potírání korupce, jenž je součástí struktur výkonné moci, a kterým mu byl ukončen výkon funkce guvernéra Lotyšské banky na dobu neurčitou. Rozhodnutí ukončit mu výkon funkce bylo přijato jménem lotyšského státu. Ukončením výkonu funkce guvernéra Lotyšské banky byl žalobci ex officio ukončen i výkon funkce člena Rady guvernérů Evropské centrální banky.

2.    Ukončením výkonu funkce žalobce došlo přinejmenším k níže uvedeným protiprávním jednáním.

3.    Zaprvé tím, že byl žalobci ukončen výkon funkce guvernéra Lotyšské banky a člena Rady guvernérů Evropské centrální banky, došlo k porušení článku 14.2. protokolu č. 4 ke Smlouvě o fungování Evropské unie, o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jelikož v okamžiku, kdy mu byl ukončen výkon funkce, nebyl splněn žádný z požadavků stanovených v citovaném článku pro odvolávání guvernérů národních centrálních bank (tedy aby daný guvernér přestal splňovat podmínky požadované k výkonu své funkce nebo aby se dopustil vážného pochybení).

4.    Zadruhé tím, že byl žalobci ukončen výkon funkce guvernéra Lotyšské banky, došlo i k porušení článku 22 likums „Par Latvijas Banku“ (zákon o Lotyšské bance), tedy právního aktu, kterým se provádí Smlouva o fungování Evropské unie. V okamžiku přijetí zmíněného rozhodnutí nebyl splněn žádný z požadavků stanovených v citovaném článku pro ukončení výkonu funkce guvernéra Lotyšské banky (v první řadě jde o odstoupení z funkce; ve druhé řadě o požadavek stanovený v článku 14.2. statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a týkající se dopuštění se vážného pochybení, kdy o odvolání guvernéra Lotyšské banky z funkce může rozhodnout parlament poté, co odsuzující rozsudek nabude právní moci; nebo ve třetí řadě o ostatní požadavky stanovené v citovaném článku 14.2.). Navíc i navzdory tomu, že jediným, kdo podle citovaného zákona může guvernérovi Lotyšské banky ukončit výkon funkce, je Parlament Lotyšské republiky, nebyl žalobci ukončen výkon této funkce parlamentem, nýbrž orgánem Lotyšské republiky pověřeným vyšetřováním, jenž je součástí struktur výkonné moci.

5.    Zatřetí Úřad pro prevenci a potírání korupce tím, že při ukončení výkonu funkce guvernéra Lotyšské banky žalobci uvedl, že žalobce v Radě guvernérů Evropské centrální banky nejednal nezávisle a v zájmu Evropské centrální banky, nýbrž vykonával pravomoci guvernéra Lotyšské banky a jednal v zájmu této banky, vyložil unijní právo nesprávně. Článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie přitom stanoví, že Evropská centrální banka je jedním z orgánů Evropské unie.

Při plnění svých úkolů mohou úředníci orgánů Evropské unie vykonávat jen pravomoci stanovené v unijní právní úpravě a mohou jednat jen v zájmu těchto orgánů. Nepřísluší vnitrostátní právní úpravě, aby určovala činnosti připadající úředníkům orgánů Evropské unie, takže při plnění úkolů úředníka orgánů Evropské unie není možné vykonávat pravomoci svěřené vnitrostátními právními akty.

Článek 130 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zaručuje nezávislost Evropské centrální banky, vylučuje, aby guvernér Lotyšské banky mohl při výkonu svých funkcí člena Rady guvernérů Evropské centrální banky jednat jako představitel Lotyšské banky a postupovat (striktně) v jejím zájmu nebo v zájmu Lotyšské republiky.

____________