Language of document :

16. märtsil 2018 esitatud hagi – Ilmārs Rimšēvičs versus Läti Vabariik

(kohtuasi C-202/18)

Kohtumenetluse keel: läti

Pooled

Hageja: Ilmārs Rimšēvičs (esindajad: advokaadid S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps)

Kostja: Läti Vabariik

Hageja nõuded

Tunnistada, et ta on õigusvastaselt Läti Keskpanga juhataja ametist vabastatud otsusega, mille võttis vastu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (korruptsiooni ennetamise ja tõrje büroo) Läti Vabariigi nimel 19. veebruaril 2018 ja mis puudutas turvameetmete kohaldamist.

Tunnistada õigusvastaseks turvameede, millega keelati teatud kutsealadel tegutsemine (keeld täita Läti Keskpanga juhataja ülesandeid ja kasutada neid õigusi, mis selle ametikohaga kaasnesid), mis tema suhtes kehtestati korruptsiooni ennetamise ja tõrje büroo 19. veebruari 2018. aasta otsusega, mis käsitles turvameetmete kohaldamist.

Tunnistada õigusvastaseks piirangud teostada Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ülesandeid ja kasutada selle ametikohaga kaasnevaid õigusi, mis tema suhtes kehtestati korruptsiooni ennetamise ja tõrje büroo 19. veebruari 2018. aasta otsusega, mis käsitles turvameetmete kohaldamist.

Väited ja peamised argumendid

1.    Hageja vaidlustab Läti riigi ametiasutuse, mis vastutab uurimiste eest – korruptsiooni ennetamise ja tõrje büroo, mis kuulub täitevvõimu struktuuri –, 19. veebruari 2018. aasta õigusvastase otsuse, millega vabastati ta tähtajatult Läti Keskpanga juhataja ametist. Tema ametist vabastamine toimus Läti riigi nimel. Kuna ta Läti Keskpanga juhataja ametist vabastati, kaotas ta ühtlasi ex officio ka Euroopa Keskpanga nõukogu liikme koha.

2.    Vabastades hageja ametist, on toime pandud järgnevad rikkumised.

3.    Esiteks, kuna hageja vabastati Läti Keskpanga juhataja ja Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ametist, siis on rikutud Euroopa Liidu toimimise lepingu 4. protokolli (Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta) artiklit 14.2, kuna selle ametist vabastamise puhul ei olnud täidetud ükski nimetatud artiklis sätestatud tingimustest riigi keskpanga juhataja ametist vabastamiseks (kui juhataja ei vasta enam tingimustele, mis on vajalikud tema kohustuste täitmiseks, või kui ta on süüdi tõsises üleastumises).

4.    Teiseks, kuna hageja vabastati Läti Keskpanga juhataja ametist, siis on rikutud Läti Keskpanga seaduse (likums „Par Latvijas Banku“) artiklit 22, mis on õigusakt, millega rakendatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut. Viidatud otsuse vastuvõtmise hetkel ei olnud täidetud ükski nimetatud artiklis sätestatud nõuetest, et vabastada Läti Keskpanga juhataja ametist (esiteks: huvitatud isiku tagasiastumine; teiseks: Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 14.2 toodud tingimus tõsise üleastumise toimepanemise kohta, mille korral parlament võib otsustada vabastada Läti Panga juhataja ametist pärast seda, kui süüdimõistev kohtuotsus on jõustunud; kolmandaks: muud tingimused, mis on kehtestatud viidatud artiklis 14.2). Pealegi, kuna viidatud seaduse alusel võib Läti Panga juhataja ametist vabastada üksnes Läti Vabariigi parlament, ei toimunud see hageja puhul nii, vaid ta vabastati ametist Läti Vabariigi ametiasutuse poolt, kelle ülesandeks on uurimiste teostamine ja kes kuulub täitevvõimu struktuuri.

5.    Kolmandaks, hageja vabastamisel Läti Keskpanga juhataja ametist on korruptsiooni ennetamise ja tõrje büroo kohaldanud liidu õiguse vale tõlgendust, kinnitades, et hageja ei tegutsenud Euroopa Keskpanga nõukogus sõltumatult ja Euroopa Keskpanga huvides, vaid teostas Läti Keskpanga juhataja pädevust ning tegutses viimatinimetatud keskpanga huvides. Siiski on Euroopa Liidu lepingu artiklis 13 sätestatud, et Euroopa Keskpank on üks Euroopa Liidu institutsioonidest.

Oma ülesannete täitmisel võivad Euroopa Liidu institutsioonide ametnikud üksnes teostada pädevust, mis on ette nähtud liidu õigusnormides, ja võivad tegutseda üksnes nende institutsioonide huvides. Liikmesriigi õigusnormidega ei saa kehtestada tegevust, mis sobib Euroopa Liidu institutsioonide ametnikele, ja seetõttu ei saa Euroopa Liidu institutsioonide ametnik oma ülesannete täitmisel teostada liikmesriigi õigusaktides sätestatud pädevusi.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 130 tagatakse Euroopa Keskpanga sõltumatus ning välistatakse, et Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ülesandeid täites võiks Läti Keskpanga juhataja tegutseda kui Läti Keskpanga esindaja ja toimida (ranges mõttes) selle panga või Läti Vabariigi huvides.

____________