Language of document :

Kanne 16.3.2018 – Ilmārs Rimšēvičs v. Latvian tasavalta

(asia C-202/18)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Asianosaiset

Kantaja: Ilmārs Rimšēvičs (edustajat: S. Vārpiņš, advokāts I. Pazare, advokāte ja M. Kvēps, advokāts)

Vastaaja: Latvian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että hänet vapautettiin lainvastaisesti Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävistään Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojsin (korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaava virasto) Latvian tasavallan nimissä turvatoimien soveltamisesta 19.2.2018 tekemällä päätöksellä

toteaa lainvastaiseksi turvatoimen, jolla hänelle asetettiin kielto toimia tietyissä työtehtävissä – kielto toimia Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävissä ja käyttää hänelle tässä asemassa kuuluvia oikeuksia – ja joka häneen kohdistettiin korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaavan viraston Latvian tasavallan nimissä turvatoimien soveltamisesta 19.2.2018 tekemällä päätöksellä

toteaa lainvastaisiksi rajoitukset, joita Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenen tehtävissä toimimiselle ja kantajalle tässä asemassa kuuluvien oikeuksien käyttämiselle asetettiin korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaavan viraston Latvian tasavallan nimissä turvatoimien soveltamisesta 19.2.2018 tekemällä päätöksellä

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Kantaja riitauttaa latvialaisen tutkintaviranomaisen – korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaava virasto, joka kuuluu toimeenpanovaltaan – 19.2.2018 tekemän lainvastaisen päätöksen, jolla hänet vapautettiin määrittelemättömäksi ajaksi Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävistään. Tehtävistä vapauttamispäätös tehtiin Latvian tasavallan nimissä. Koska kantaja pidätettiin Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävistään, hän myös menetti automaattisesti paikkansa Euroopan keskuspankin neuvostossa.

2.    Kantajan pidättäminen tehtävistään johti ainakin kahteen seuraavaan lainvastaisuuteen.

3.    Ensimmäiseksi kantajan pidättäminen Latvian keskuspankin pääjohtajan ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenen tehtävistä merkitsee EUT-sopimukseen liitetyn Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan nro 4 14.2 artiklan rikkomista siltä osin kuin kantajan tehtävistä pidättämisen ajankohtana yksikään edellä mainitussa määräyksessä vahvistetuista kansallisen keskuspankin pääjohtajan tehtävistä pidättämisen edellytyksistä (eli että pääjohtaja ei enää täytä tehtävien hoitamiselle asetettuja edellytyksiä tai on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen) ei täyttynyt.

4.    Toiseksi kantajan pidättäminen Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävistä merkitsee myös likums “Par Latvijas Banku” –nimisen lain (Latvian keskuspankista annettu laki) 22 §:n eli sen säädöksen rikkomista, joka on saatettu voimaan EUT-sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Riidanalaisen päätöksen tekemisen ajankohtana yksikään edellä mainitussa säännöksessä asetetuista Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävistä pidättämisen edellytyksistä ei kantajan mukaan täyttynyt (ensimmäiseksi asianomaisen irtisanoutuminen; toiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 14.2 artiklassa määrätty edellytys vakavasta rikkomuksesta, jolloin parlamentilla on toimivalta päättää pidättää Latvian keskuspankin pääjohtaja tehtävistään sen jälkeen, kun tuomiosta on tullut lainvoimainen). Lisäksi vaikka edellä mainitun lain mukaan vain Latvian tasavallan parlamentti on toimivaltainen pidättämään Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävistään, se ei tehnyt päätöstä pidättää kantaja tehtävistään, vaan päätöksen teki Latvian tasavallan tutkinnasta vastaava viranomainen, joka kuuluu toimeenpanovaltaan.

5.    Kolmanneksi kun korruption ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaava virasto pidätti kantajan Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtävistään, se tulkitsi unionin oikeutta virheellisesti todetessaan, että kantaja ei toimi Euroopan keskuspankin neuvostossa itsenäisesti ja Euroopan keskuspankin etujen mukaisesti, vaan hoitaa Latvian keskuspankin pääjohtajan tehtäviään ja toimii tämän etujen mukaisesti. SEUT 13 artiklassa kuitenkin määrätään, että Euroopan keskuspankki on unionin toimielin.

Euroopan unionin toimielinten työntekijät voivat näitä tehtäviä hoitaessaan käyttää vain unionin oikeuden mukaisia toimivaltuuksia ja toimia vain kyseisten toimielinten etujen mukaisesti. Kansallisessa lainsäädännössä ei voida määritellä Euroopan unionin toimielinten työntekijöille kuuluvia tehtäviä siten, että unionin toimielimen työntekijän asemassa oleva henkilö ei voi käyttää kansallisessa lainsäädännössä myönnettyjä toimivaltuuksia.

SEUT 130 artikla, jossa taataan Euroopan keskuspankin riippumattomuus, suljetaan pois, että kun Latvian keskuspankin pääjohtaja hoitaa Euroopan keskuspankin neuvoston tehtäviään, hän voi toimia Latvian keskuspankin edustajana ja (puhtaasti) tämän viimeksi mainitun tai Latvian tasavallan etujen mukaisesti.

____________