Language of document :

Acțiune introdusă la 16 martie 2018 – Ilmārs Rimšēvičs/Republica Letonia

(Cauza C-202/18)

Limba de procedură: letona

Părțile

Reclamant: Ilmārs Rimšēvičs (reprezentanți: S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps, avocați)

Pârâtă: Republica Letonia

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită Curții:

declararea faptului că a fost suspendat în mod nelegal din funcția de guvernator al Băncii Letoniei prin decizia adoptată de Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției) în numele Republicii Letonia la 19 februarie 2018 privind aplicarea unor măsuri de siguranță;

declararea nelegalității măsurii de siguranță a interzicerii exercitării anumitor activități profesionale ― prin care i s-a interzis îndeplinirea funcțiilor de guvernator al Băncii Letoniei și exercitarea drepturilor care îi reveneau ca atare ― care i-a fost impusă în temeiul deciziei adoptate de Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției în numele Republicii Letonia la 19 februarie 2018 privind aplicarea unor măsuri de siguranță;

declararea nelegalității restricțiilor privind exercitarea funcțiilor de membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene și a drepturilor care îi reveneau ca atare, care i-au fost impuse ca urmare a deciziei adoptate de Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției în numele Republicii Letonia la 19 februarie 2018 privind aplicarea unor măsuri de siguranță.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul contestă decizia nelegală adoptată la 19 februarie 2018 de către autoritatea statului leton însărcinată cu investigațiile ― Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției, care este inclus în structura puterii executive ― prin intermediul căreia a fost suspendat din funcția de guvernator al Băncii Letoniei pe durată nedeterminată. Decizia suspendării sale a fost adoptată în numele statului leton. Prin faptul că a fost suspendat din funcția de guvernator al Băncii Letoniei, reclamantul a pierdut de asemenea ex officio funcția de membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene.

Prin suspendarea reclamantului s-au săvârșit cel puțin încălcările care sunt prezentate în continuare.

În primul rând, prin suspendarea reclamantului din funcțiile sale de guvernator al Băncii Letoniei și de membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, s-a încălcat articolul 14.2 din Protocolul nr. 4 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, întrucât, la momentul suspendării sale, nu era îndeplinită niciuna dintre cerințele menționate în articolul respectiv pentru demiterea guvernatorilor băncilor centrale naționale (guvernatorul să fi încetat să îndeplinească cerințele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale sau să fi săvârșit o abatere gravă).

În al doilea rând, prin suspendarea reclamantului din funcția sa de guvernator al Băncii Letoniei, s-a încălcat de asemenea articolul 22 din likums „Par Latvijas Banku” (Legea privind Banca Letoniei), și anume actul juridic prin care se realizează punerea în aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. La momentul adoptării deciziei menționate, nu erau îndeplinite niciuna dintre cerințele prevăzute la articolul respectiv pentru suspendarea guvernatorului Băncii Letoniei (în primul rând, demisia persoanei interesate; în al doilea rând, cerința prevăzută la articolul 14.2 din Statutele Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene referitoare la săvârșirea unei abateri grave, în cazul căreia Parlamentul poate decide cu privire la demiterea guvernatorului Băncii Letoniei după ce hotărârea de condamnare a devenit definitivă sau, în al treilea rând, celelalte cerințe prevăzute la articolul 14.2 menționat). În plus, deși în conformitate cu legea respectivă unicul abilitat să îl suspende pe guvernatorul Băncii Letoniei este Parlamentul Republicii Letonia, nu acesta a fost cel care l-a suspendat pe reclamant, ci autoritatea Republicii Letonia însărcinată cu investigațiile, care este inclusă în structura puterii executive.

În al treilea rând, prin suspendarea reclamantului din funcția sa de guvernator al Băncii Letoniei, Biroul pentru Prevenirea și Combaterea Corupției a adoptat o interpretare eronată a dreptului Uniunii, întrucât a afirmat că reclamantul nu acționa în cadrul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene în mod independent și în interesul Băncii Centrale Europene, ci exercita competențele guvernatorului Băncii Letoniei și acționa în interesul acestei din urmă bănci. Cu toate acestea, articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Banca Centrală Europeană este o instituție a Uniunii Europene.

În exercitarea funcțiilor lor, funcționarii instituțiilor Uniunii Europene pot exercita numai competențele prevăzute în legislația Uniunii și pot acționa numai în interesul instituțiilor menționate. Nu este de competenţa legislaţiei naționale să stabilească activitățile care revin funcționarilor instituțiilor Uniunii Europene și, prin urmare, în cadrul îndeplinirii funcțiilor unui funcționar al instituțiilor Uniunii Europene, nu este posibilă exercitarea unor competențe conferite prin intermediul unor acte juridice naționale.

Articolul 130 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care garantează independența Băncii Centrale Europene, exclude posibilitatea ca, în exercitarea funcțiilor sale de membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene, guvernatorul Băncii Letoniei să acționeze ca reprezentant al Băncii Letoniei și să desfășoare activități (strict) în interesul acesteia sau al Republicii Letonia.

____________